System Rozliczeń z
Narodowym Funduszem Zdrowia

realizacja i rozliczenia zleceń na wyroby medyczne

przedmioty
ortopedyczne

środki
pomocnicze

aparaty
słuchowe

szkła
okularowe

Regulamin Świadczenia Usług

§ 1.Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin wprowadza zasady korzystania z Serwisu eZWM.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i stanowi Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usługi.
 2. Usługa świadczona przez Serwis eZWM.pl skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, szkła okularowe oraz aparaty słuchowe.
§ 2.Definicje
Zastosowane wRegulaminie określenia oznaczają:
 1. e-mail – adres poczty elektronicznej.
 2. Dane dostępu – login i hasło Użytkownika do Serwisu eZWM.pl.
 3. Konto – wyodrębniony dostęp do zasobów Serwisu eZWM.pl przydzielony konkretnemu Użytkownikowi.
 4. Usługa – Swiadczona drogą elektroniczną Usługa eZWM.pl.
 5. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie eZWM.pl.
 6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem eZWM.pl, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.
 7. Usługobiorca – przedsiębiorca, który zarejestrował się w Serwisie w celu korzystania z Usługi świadczonej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. UsługodawcaTomasz Budaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TBUDAJ.NET Developer, Obrońców Westerplatte 17, 41-710 Ruda Śląska, NIP: 9241293563, REGON: 970357768
§ 3.Rodzaj i Zakres Usługi
Usługa eZWM.pl to program będący systemem zapewniającym kompleksową obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, szkła okularowe oraz aparaty słuchowe, posiadający następujące funkcjonalności:
 1. sprawdzenie statusu zlecenia w systemie NFZ na podstawie numeru zlecenia oraz kodu dostępu (możliwość wczytania danych z kodu paskowego),
 2. pobranie zlecenia do realizacji, polegającego na przypisaniu zlecenia do realizatora w systemie NFZ oraz zablokowania realizacji przez innych realizatorów,
 3. realizacja zlecenia poprzez przekazanie niezbędnych danych do systemu NFZ,
 4. potwierdzenie realizacji zlecenia lub wykazanie błędów podczas realizacji,
 5. możliwość pobrania części III oraz IV zlecenia w formacie PDF, przy poprawnym potwierdzeniu realizacji zlecenia przez NFZ,
 6. automatyczne wpisanie zlecenia do systemu w celu dalszego rozliczenia oraz wystawienia noty rozliczeniowej,
 7. importowanie danych zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą pliku .csv udostępnianego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
§ 4.Warunki Świadczenia Usług
 1. Obowiązki Usługobiorcy:
  1. Usługobiorca zobowiązany jest do dostarczania prawdziwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa danych i informacji w procesie realizacji Usługi.
  2. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Usługi, w tym o zmianach danych, których wskazanie jest niezbędne celem prawidłowego świadczenia Usługi.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw Usługodawcy lub osób trzecich (w tym dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów lub obowiązujących przepisów prawa.
  5. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność względem Usługodawcy lub osób trzecich z tytułu korzystania z Usługi. Usługobiorca odpowiada w tym samym zakresie za Użytkownika bądź inne osoby trzecie, którym Usługobiorca lub Użytkownik udostępnił Usługę bądź dane dostępu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi:
  1. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy użyciu sprzętu elektronicznego z legalnym oprogramowaniem za pośrednictwem urządzeń sieciowych służących do korzystania z sieci Internet oraz wykupionym dostępem do sieci Internet.
  2. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usługi jest użycie najnowszej stabilnej wersji przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome oraz uaktywnienie w niej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, JavaScript i plików cookies.
  3. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usługi oraz kontaktowania się z Usługodawcą jest posiadanie przez Usługobiorcę poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Korzystanie z Usługi jest możliwe po zalogowaniu się na podstawie Danych dostępu.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi:
  1. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usługi w ramach Serwisu jest związane z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. Zagrożenie każdego Usługobiorcy oraz Użytkownika polega na możliwości zainfekowania urządzenia Usługobiorcy lub Użytkownika oprogramowaniem tworzonym głównie w celu wyrządzenia szkód (np. wirusy, robaki). Celem zminimalizowania zagrożenia Usługobiorca lub Użytkownik powinien zaopatrzyć urządzenia, z których korzysta łącząc się z siecią Internet w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall), które będzie na bieżąco aktualizowane.
  2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usługi w ramach Serwisu jest związane z ryzykiem przechwycenia i wykorzystania danych Usługobiorcy lub Użytkownika na skutek działalności osób trzecich zmierzających do uzyskania nielegalnego dostępu do systemu Usługodawcy, a w tym do danych Usługobiorcy.
  3. Usługodawca zapewnia, że będzie dokładać należytych starań w celu zagwarantowania właściwej ochrony przekazanym danym osobowym oraz aby uczynić korzystanie z Usługi bezpiecznym dla Usługobiorcy.
§ 5.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 2. Usługobiorca informowany jest o zawarciu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną najpóźniej w chwili jej zawarcia poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w Serwisie lub poprzez przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres e-mail.
 3. Usługobiorca oraz Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pisemnym wypowiedzeniem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie bądź na adres e-mail Usługobiorcy wskazany podczas rejestracji lub za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy bądź Usługobiorcy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 6.Wynagrodzenie
 1. Z tytułu świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy, w tym udzielenia dostępu do Serwisu i Usługi (w szczególności udzielenia licencji na korzystanie z Serwisu i Usługi), Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie płatne na podstawie wystawianych faktur VAT, płatnych w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 2. Wynagrodzenie za usługi ciągłe płatne jest w cyklach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych na początku miesiąca korzystania z usługi i obejmuje:
  1. usługę hostingową w kwocie 50 zł (netto) i dotyczy opłaty za dostęp do Systemu eZWM.pl, utrzymanie infrastruktury i zasobów serwerowych oraz niezbędnych licencji Windows Server oraz MS SQL Server.
   Opłata naliczana jest dla każdej aktywnej w danym miesiącu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  2. Licencję standard w kwocie 50 zł (netto) i dotyczy korzystania z Usługi eZWM.pl, w tym realizację zleceń, sprawozdawczość oraz rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Opłata naliczana jest dla każdego aktywnego w danym miesiącu, wynikającego Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Miejsca Realizacji Świadczeń (sklepu/salonu), bez względu na ilość stanowisk srzedaży oraz liczby aktywnych użytkowników.
  3. Licencję SubiektGT w kwocie 75 zł (netto) i dotyczy korzystania z Usługi eZWM.pl w zakresie licencji standardowej oraz dodatkowo integrację z systemem SubiektGT w zakresie generowania dokumentów sprzedaży na podstawie zrealizowanego zlecenia.
   Opłata naliczana jest na zasadach licencji standardowej dla Miejsc Realizacji Świadczeń gdzie występuje integracja z systemem SubiektGT.
 3. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe, zlecone przez Usługobiorce, płatne jest na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu zleconych usług.
  Opłata w wysokości 200 zł (netto) naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usługi.
  Jeśli konieczność wykonania usługi dodatkowej wynika z nieprawidłowego działania Systemu lub Usługi eZWM.pl, opłata nie jest naliczana.
§ 7.Postępowania Reklamacyjne
 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku nieprawidłowego działania Serwisu bądź nieprawidłowej realizacji Usługi, telefonicznie na numer +48 666 866 442, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: bądź za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt oraz identyfikacje, w szczególności nazwę Usługobiorcy, login do Konta, adres e-mail
  2. opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację
  3. żądany sposób usunięcie nieprawidłowości działania Serwisu bądź Usługi
 3. Usługodawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu, w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przedłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji i wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji:
  1. zgłoszonej po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się podstawy do złożenia reklamacji
  2. gdy z treści reklamacji nie wynikają podstawy reklamacji, a na wezwanie Usługodawcy Usługobiorca odmówi udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub zaniecha ich udzielenia w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie
  3. ponownie wniesionej przez Usługobiorcę, opartej na tych samych okolicznościach faktycznych, w przypadku gdy Usługodawca ustosunkował się już w tym zakresie
§ 8.Klauzula Informacyjna RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, Usługodawca (w niniejszym paragrafie jako „Administrator”) przekazuje w dalszej części informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W niniejszej klauzuli informacyjnej, Administrator informuje o formach wykorzystywania danych osobowych (przetwarzanie) w odniesieniu do osób fizycznych, w tym również będących wspólnikami w spółkach prawa cywilnego będących Usługobiorcami lub Użytkownikami, których dane Administrator przetwarza w celu świadczenia Usługi na zasadach Regulaminu.

W związku ze świadczeniem przez Administratora Usługi, Administrator przetwarza informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również danymi osobowymi), w szczególności takie jak:
 1. imię i nazwisko
 2. firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne
 3. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON)
 4. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu
 5. numer rachunku bankowego

Wobec powyższego, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu – Tomasz Budaj, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TBUDAJ.NET Developer, adres: Obrońców Westerplatte nr 17, 41-710 Ruda Śląska, NIP: 9241293563, REGON: 970357768
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kontaktować się można telefonicznie: +48 666 866 442 na adres e-mail: lub pisemnie na adres Administratora podany wyżej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  2. ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO)
  3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO)
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, dokumentów księgowych itp. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
 4. Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na nasze polecenie, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy jako Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Państwa dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych, jeśli wyrażą zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot, dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych. Dane osobowe będą też przekazywane właściwym organom w związku z obowiązkami nałożonymi przepisami prawa.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane dla odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Tam, gdzie dane przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów (np. dochodzenie roszczeń).
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
 8. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres Administratora Danych osobowych podany w ust. 1 powyżej.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędnych w celu zawarcia i wykonania umowy.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Informujemy, że możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych nam informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
§ 9.Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych
 1. W celu realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca (w niniejszym paragrafie jako Administrator) powierza Usługodawcy (w niniejszym paragrafie jako Przetwarzający) na czas trwania umowy przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii osób fizycznych:
  1. pracowników i współpracowników Administratora, w tym pracowników sklepów zaopatrzenia w wyroby medyczne
  2. pacjentów/klientów sklepów zaopatrzenia w wyroby medyczne
  3. Osób upoważnionych przez pacjenta/klienta do realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  4. personelu medycznego uprawnionego do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 2. Powierzenie przetwarzania dotyczy następujących rodzajów danych osobowych:
  1. osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej:
   • imię i nazwisko
   • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu
  2. osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej:
   • imię i nazwisko
   • data urodzenia
   • PESEL
   • adres zamieszkania
   • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu
   • kod zleconego/wydanego wyrobu medycznego
   • informacja o stanie zdrowia, w tym kod ICD-10
  3. osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej:
   • imię i nazwisko
   • adres zamieszkania
   • PESEL
   • dowód osobisty/paszport – rodzaj, typ, numer, seria, data wydania, przez kogo wydany
   • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu
  4. osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 lit. d powyżej:
   • imię i nazwisko
   • numer prawa wykonywania zawodu
 3. rzetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Przetwarzającego oraz w formie papierowej.
 4. Przetwarzający powinien stosować się do udokumentowanych instrukcji Administratora dotyczących przetwarzania danych osobowych. Instrukcje te mogą być wydane drogą pisemną na adres korespondencyjny lub elektroniczną, w tym na adres e-mail Przetwarzającego.
 5. Przetwarzający jest zobowiązany informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Przetwarzający wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 8. Przetwarzający w czasie trwania umowy, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 9. Przetwarzający w czasie trwania umowy, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, będzie w miarę możliwości pomagał Administratorowi, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
 10. Administrator wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (pod powierzenie).
 11. Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających.
 12. Administratorowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w powyżej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji od Przetwarzającego.
 13. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji (dalej jako Kontrola) i przyczynia się do nich.
 14. Administrator powinien zawiadomić Przetwarzającego lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe o zamiarze przeprowadzenia Kontroli, nie później niż na 14 dni przed jej przeprowadzeniem, w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail Przetwarzającego.
 15. Przetwarzający zapewni, aby na podmioty, którym Przetwarzający pod powierzył przetwarzanie danych osobowych, zostały nałożone analogiczne obowiązki ochrony danych, jakie niniejsza Umowa Powierzenia nakłada na Przetwarzającego.
 16. Po zakończeniu świadczenia usług na podstawie umowy, zależnie od decyzji Administratora, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe przetwarzane na zlecenie Administratora oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie będzie nakazywało przechowywanie takich danych osobowych. Powyższe nie dotyczy danych osobowych, które Przetwarzający będzie przetwarzał jako administrator danych osobowych.
§ 10. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi z należytą staranności, w szczególności zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz Usługi pod względem technicznym.
 2. Usługodawca ma prawo do dokonywania aktualizacji i usprawnienia oprogramowania na Serwerze oraz do bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, co może powodować konieczność wprowadzenia przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu oraz Usługi.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia dostępu do Usługi w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę lub Użytkownika warunków Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. Za okres wstrzymania świadczenia dostępu do Serwisu lub Usługi Usługodawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony do umieszczania w Serwisie treści reklamowych, promocyjnych, marketingowych, itp.
§ 11. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich związanych z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania lub wystąpienia utrudnień w korzystaniu z Usługi, w przypadku gdy Usługobiorca lub Użytkownik:
  1. nie spełnia wymagań technicznych, lub
  2. korzysta z nieprawidłowo funkcjonującego sprzętu, oprogramowania komputerowego, sieci łączności, lub
  3. wskazał nieprawidłowe lub niepełne dane niezbędne do skorzystania z Usługi, lub
  4. korzysta z Usługi w sposób nieprawidłowy, niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, lub
  5. narusza prawa lub działa na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy.

§ 12. Prawa autorskie, licencja
 1. Serwis oraz Usługa eZWM.pl, w tym oprogramowanie, nazwa, logo, grafika, bazy danych stanowią własność Usługodawcy i są prawnie chronione.
 2. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu i Usługi eZWM.pl oraz wszystkich ich elementów, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W ramach wynagrodzenia za świadczenie Usługi Usługodawca udziela Usługobiorcy odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu i Usługi zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, w tym poprzez łączenie się z serwerem Usługodawcy za pomocą udostępnionego Usługobiorcy Konta, wprowadzanie, generowanie i eksportowanie danych oraz korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności Usługi, określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu, przez okres obowiązywania umowy między stronami.
§ 13. Akceptacja i zmiany Regulaminu
 1. Przed rejestracją w Serwisie oraz przez rozpoczęciem korzystania z Usługi, Usługobiorcy i Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Rejestrując się i korzystając z Serwisu oraz Usługi, Usługobiorca i Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu w czasie obowiązywania umowy wiążą Usługobiorcę, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona, a Usługobiorca nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. W przypadku wypowiedzenia umowy w tym trybie, umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian.
§ 14. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Miejscem świadczenia Usługi jest siedziba Usługodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.